כתבות | כללי

תקנות רישוי עסקים

| מאת: עורך דין מנהל האתר

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ב, 7א(ב) , 13, 38ב ו-39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968   (להלן - החוק),  לאחר התייעצות עם שר הביטחון לפי סעיף 29יא לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 , ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

פרק א\': פרשנות

הגדרות 

1. בתקנות אלה -

 

"בעל מקצוע" - בעל מקצוע לפי סעיף 6ג לחוק כפי שקבע שר הפנים או שקבעו השרים בתקנות כהגדרתם בסעיף 6ג, בהסכמת שר הפנים;

 

"בעל מקצוע מוסמך" - מי ששר הפנים הסמיכו לעניין סעיף 6ב לחוק, והוא אחד מאלה:

 

מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958  (להלן - חוק המהנדסים), הרשם במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;

במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רשוי ויחוד פעולות), התשכ"ז-1967  (להלן - תקנות ייחוד פעולות):

 

   (א) מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;
    
   (ב) הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;
    
"היתר זמני" - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון;

"הצו" - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 ;

"חוות דעת מקדמית" - חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי או נותן האישור, בתחום סמכותם, בדבר התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות ובדבר תנאים מוקדמים שיש לקיים לפני שיינתן אישור, רישיון או היתר זמני לעסק, הכל כאמור בסעיף 6ה לחוק;

"חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 ;

"מפה מצבית" - "תכנית עסק", "תרשים סביבה" - כמשמעותם בפרק ה\', ולגבי מפעל ביטחוני - כמשמעותם בפרק ו\';

"מפעל ביטחוני" - כמשמעותו בסעיף 29א בחוק;

"נותן אישור" - שר מן המנויים בסעיף 1(ב) לחוק לעניין עסק, שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו או עם מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 6(א) לחוק, ולעניין מפעל ביטחוני - אחד מנציגי השרים המנויים בסעיף 29ב(א) לחוק, לעניין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו;

"פונה" - אדם המבקש חוות דעת מקדמית;

"רישיון" - רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני;

"רישיון זמני" - רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שרשות הרישוי  קבעה לו תקופת תוקף שונה כאמור בתקנות 22 ו-23;

"רישיון לצמיתות" - רישיון לעסק טעון רישוי שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי;

"רישיון תקופתי" - רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות כמפורט בתוספת הראשונה.
 

פרק ז\': תוקף רישיון והיתר זמני
  
רישיון לצמיתות 
2. תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו, למעט העסקים המפורטים בתוספת הראשונה, יהיה לצמיתות.
  
  
רישיון תקופתי
 
3. 
(א) תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בתוספת הראשונה יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים או לחמש שנים, כקבוע בטורים ג\' עד ה\' בתוספת האמורה.
  
(ב) תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן.
  
  
רישיון זמני

4. רשות הרישוי רשאית לקבוע את סיום תקופת  הרישיון במועד מוקדם מזה הקבעו בתקנות 2 ו-3, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.
  
  
רישיון שהוא זמני מטבעו תוקף היתר זמני 
5. לעסק שהוא זמני מטבעו רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף קצרה משנה.

 

פרק י\': אגרות

 

אגרת רישיון או היתר זמני 
6. 
(א) בעד בקשה לרישיון עסק או היתר זמני תשולם לרשות הרישוי אגרה של 297.00 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו.


(ב) בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך 297.00 שקלים חדשים.
  
(ג) נגבתה אגרה בצו בקשה לרישיון עסק או היתר זמני, לא תיגבה אגרה נוספת בעד מתן הרישיון או ההיתר הזמני.
  
(ד) לא יהיה תוקף לרשיון או היתר זמני אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה לרישיון או היתר זמני או חידוש הרשיון או ההיתר הזמני.

  
העתק רישיון והיתר זמני
7. 
(א) אבד רישיון או היתר זמני, הושחת או טושטש, תיתן רשות הרישוי העתק ממנו לאחר ששוכנעה שהרישיון או ההיתר הזמני המקוריים אבדו, הושחתו או טושטשו; העתק רישיון או היתר זמני כאמור יהיה תקף רק לאחר ששולמה אגרה בעדו, ונחתמה ההצהרה המתחייבת בחידוש רישיון, שבספח של טופס הרישיון.
  
(ב) בעד העתק רישיון או היתר זמני, תשולם מחצית האגרה המשולמת בעד רישיון או היתר זמני, לפי העניין.
  
  
אגרת חוות דעת מקדמית 
8. 
(א) בעד בקשה לחוות דעת מקדמית תשולם אגרה בסך 297.00 שקלים חדשים.
  
(ב) אגרה כאמור תשולם לרשות הרישוי או לאוצר המדינה, לפי העניין, כמפורט בסעיף 31(א) לחוק.
  
  
הצמדה למדד 
9. 
(א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  
(ב) סכומי האגרה המפורטים בתקנות 6  ו-8 ישתנו כמפורט להלן:
  
  (1) ב-1 באפריל של כל שנה - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש פברואר של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;
   
  (2) ב-1 באוקטובר של כל שנה - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש אוגוסט של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו;
   
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
 
פרק י"א: הוראות כלליות בטלות 
10.
(א) תקנות רישוי עסקים 1929 ;
  
(ב) תקנות רישוי עסקים (טופס רישיון, התשל"ה-1974 ;
  
(ג) תקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), התשל"ה-1974 .
  
  

תחילה 
11. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה) (כלומר, 4.12.2000).
  
  

הוראת מעבר 
12. הוגשה בקשה לרישיון לפני יום התחילה, רשאית רשות הרישוי לתת גם היתר זמני, ומנין הימים הקבועים בתקנות אלה, ייעשה מיום התחילה.

 

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה באזרחי, ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דוחות משטרה ועוד...
מתמחה באלימות, אזרחי, גישור, דיני עבודה ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון (1)
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: