תקנון האתר

  |

תקנון לנרשמים לאתר

 


תקנון לנרשמים לאתר www.objection.co.il/ (להלן: "האתר" ו/או "אתר זה")  :

 

 1. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עריכה ו/או הוספה של מנהלי האתר ו/או הבאים בשמם ו/או במקומם בכל עת שיחפצו ללא מתן הודעה ו/או התראה, לנרשמים לאתר ו/או למבקרי האתר ו/או לכל אדם אחר.
 2. כל הנרשם לאתר מקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה את תנאי השימוש באתר.
 3. אתר זה נועד לשמש כ"לוח מודעות" לעורכי דין. על כן, האתר אינו מציג את כל עורכי הדין הרשומים בישראל ואינו מהווה מאגר כולל של עורכי דין. באתר רשומים עורכי דין שנרשמו בו מיוזמתם בלבד.
 4. לאתר רשאים להרשם רק עורכי דין מורשים הרשומים בלשכת עורכי הדין בישראל, ואין להם מניעה כל מניעה חוקית ו/או אחרת להרשם לאתר זה.
 5. האתר אינו נושא באחריות לגבי כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה שתהיה כלפי עורך דין הרשום באתר.
 6. הנרשם לאתר מצהיר כי כל המידע שהוא מזין לאתר נכון, מדויק ואינו מפר זכויות צדדים שלישים.
 7. הנרשם לאתר מצהיר כי ידוע לו כי כל המידע שהוא מוסיף לאתר הוא באחריותו הבלעדית בלבד, והנרשם מנוע מלטעון כלפי האתר טענות כל שהן בנוגע למידע זה ו/או בנוגע לכל מידע אחר המצוי באתר.
 8. הנרשם לאתר אינו רשאי להוסיף לאתר תכנים למטרה בלתי חוקית.
 9.  בהרשמה לאתר מצהיר הנרשם כי הוא מוותר על כל טענה כלשהי כלפי האתר.
 10. עורך דין הנרשם לאתר זה רשאי לציין אודותיו את הפרטים הבאים: פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני וכתובת אתר אינטרנט, תחומי עיסוק, אודות העורך דין, מאמרים פרי עטו, העלאת תמונות, טפסים.
 11. הנרשמים לאתר מצהירים כי הם אחראים בלעדית הן לנכונות המידע שנמסר והן לעמידה בכל הוראות הדין וכללי לשכת עורכי הדין.  מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשלמות התכנים, נכונותם, דיוקם, אמינותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם.
 12. ידוע לנרשם כי הרישום לאתר מתבצע ללא תשלום, וזאת בכפוף לזכותו של בעל האתר לשנות תנאי זה בכל עת.
 13. כל הנרשם לאתר מצהיר ומתחייב כי כל מידע ו/או מאמר ו/או אחר המוסף לאתר, אינו מפר ו/או פוגע בזכות של צד שלישי במידע, לרבות זכויות יוצרים של צד שלישי.
 14. מנהל האתר אינו מתחייב להציג ו/או להוסיף לאינדקס עורך דין הנרשם לאתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, למנהל האתר זכות למחוק ו/או להסיר ו/או לשנות ו/או להוסיף פרטים של נרשמים לאתר ללא מתן הודעה ו/או התרעה.
 15. על הגישה, הרישום והשימוש באתר, לרבות כל הקשור והנובע מתנאי השימוש, יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בתביעות בנושאים אלה או הקשורים או הנובעים מהם.
 16. הנרשם לאתר נושא באחריות הבלעדית ולמנהלי האתר אין ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי מבקרי האתר ו/או הנרשמים בו.
קישורים מומלצים: